www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta

Ignazio Buttitta

Colapesce
Leggenda Siciliana in due tempi


Ferragosto Messinese

Primo Tempo
Seconda scena

Seduti e ali'inpiedi, dinanzi a un bar, i pescatori discutono, gioca no, bevono, vociano. Distesi per terra attrezzi da pesca. Entra un contastorie con un bastone ed un cartellone con dipinti episodi della storia di Colapesce. Attacca il il cartellone al muro del bar, sale su un banchetto e poi

 

IL CONTASTORIE

Avvicinativi,

vinni pi cuntarivi a storia di Colapisci.

C'è di sentiri!

Si cunta di miliadanni

 

UN PESCATORE

Ma nannu u canuscìu a Colapisci!

U canuscìu o campusantu? (Un altro pescatore, negando)

Havi triccent'anni chi murìu!

Non muriu! Non muriu. (Alcuni peswcatori)

Muriu e arrivisciu. (Altri peswcatori)

 

E cu u sapi!

Sintiti a storia ntantu...

A madri di Cola, donna Sufia, facia a lavannara.

A viditi?

Java a lavari tutti i jorna

nno Strittu i Missina;

a ddi tempi, saouni un ci nn'era,

e si scurciava i manu, mischina.

U picciriddu, u pusava e vostri pedi, ddocu.

(I pescatori, come se fosse vero si guardano tra ì piedi)

 

Unni? (Tutti)

 

Ddocu!

Orbi siti?

e turnava a lavari.

Nasciu a Catania.

 

A Missina, a Missina! (Tutti)

 

Missina o Catania un cancia nenti, sicilianu è!

Havi tri stiddi a tri punti nta frunti:

u stemma da Sicilia

(I pescatori si avvicinano a guardare il cartellone e fanno gesti di meraviglia).

 


Colapesce - Scuola Media Cordenons

 

Un ghiornu u suli addumava, e Cola, strisciannu

strisciannu si nfilò nno mari. Nno mari si misi a fari natati lontanu.

A matri, a prima vota ca u vitti,

si misi i manu a capiddi:

nesci du mari

non mi fari mòriri!

 

Cola, era nall'acqua d'aranci:

non nesciu!

Chiamami chiù tardu, chiù tardu!

e cuntinuò a natàri

Ca testa tuccava u funnu

matri, pacinziusa,

u raccumannava o Signuri.

Signuri, scansatilu!

Non ghiri lontanu ci gridava.

A rutta perdi?!

 

Povira lavannara,

avìa i manu a moddu e sudava friddu.

Vinni menziornu, avia finutu di lavari:

Cola, Cola, jamuninni!

Cola, era nnò paraddisu, si nni java o nfernu?

cu a lassa a cinchina p'un terno?

 

U suli abbruciava i petri

u mari era un carcaruni.

Non vegnu!

Vattinni a casa!

Vegnu stasira,

stasira, ci gridò di luntanu.

 

Ci sunnu i pisci sarvaggi, ti mancianu!

Non mi mancianu!

Haiu un pugnali

e niscìu u vrazzu du mari:

cu chistu ammazzu!

U pugnali, era chiù longu i stu vastuni!

L'havia piscatu nno mari.

 

Nno mari armi ci sunnu?

 

Puru bummi ci sunnu: i navi sàtanu nnall'aria!

A matri chi putìa fari?

Si misi u cori a partitu,

ntrusciò a biancaria

e si nni turnò a casa

dicennu Salvi Rigini.

 

U maritu a vitti tràsiri,

unni u lassasti u picciriddu?

Nno mari.

Chi sì foddi!

Chiamalu picciriddu

crisci un parmu o jornu.

U jttasti tu a mari?

Iddu, chi so pedi.

E tu chi eri orba?

Non è a prima vota ca si tumma.

 

IL PADRE

Leva a pignata du focu (con sofferenza)

Mi passò u pitittu.

 

LA MADRE

Manciamu quannu veni Cola.

 

Si veni...

 

Veni; dissi a madri,

e si misi a chìanciri.

 

Non chìanciri

Ci vaiu io a pigghiallu, un sugnu piscaturi?

Ci jettu i riti e mu tiru nna praja;

nna praja, u carricu di lignati.

 

Lignati, lignati a me figghiu!?

 

A iddu a e tia, ca lassi n'arma nnuccenti ntò mari!

(Le da un forte spintone, la donna cade)

 

Tu sì chiù tintu i tò figghiu! (Lamentandosi)

Un'ura i chiamallu Cola, Cola, veni ccà!

Cu iddu parrava?

To patri nn'aspetta,

nni vastunìa

è diunu

e iddu surdu,

Cola, figghiu da mamma, non mi fari chianciri!

E chiancìa chiancìa.

 

Tu chiancevi e io ncasa mortu di fami.

 

Mi tirava i capiddi (continuando)

mi scurciava u pettu

e u cori d'iddu un s'arrimuddava.

 

Abbuddavi

afforavi p'un pedi

e u strascinavi fora!

 

Puru tu mi nni fai?

U cori mi stava scattannu!

 

Puru iò: inveci di fari a lavannara

putissi fari quasetti,

putissi arraccamari,

e sérviri a to maritu.

Ci vaiu io a pigghiari u mortu.

 

Petri di l'aria Signuri! (con disperazione)

 

Cu ccu l'hai?

 

Cu a disgrazia ca m'assicuta!

 

Tu i cerchi i disgrazii.

 

Io tu dissi, mannamulu a scola,

accattamucci i sillabbariu

i quaderni

u saccocciu....

ci pensa u maistru a nzignallu.

 

È lignu tortu,

u scarparu avia a fari!

metti a pignata.

 

Pi tia?

 

Pi mia e pi tia.

Non putemu aspittari sinu a stasira.

 

Io non manciu. (piangendo)

 

Non mi fari bistimiari!

Chi hai un mortu nna cascia?

 

Nno mari l'haiu! (con strazio)

 

Ci vaiu io a pigghiari u mortu.

 

Mortu? Non lu diri!

 

Tu u dicisti.

 

Vivu è me figghiu!

 

S'è vivu u portu vivu

s'è mortu u portu mortu.

Prende alcuni attrezzi di pescatore, e uscendo rivolto alla, che sta apparecchiando la tavola

 

A tavula conzi?

conzacci u catalettu!

 

Omu sciliratu,

mortu u voi a to figghiu?!

Donna Sofia rimane a girare per la camera. Piange, dice par comprensibili e fa gesti d'insensata; nel contempo apre e chi porta per varie volte; guarda nell'oscurità; poi, inginocchiando una immagine santa inizia a pregare.

 

Signuri, mi dissi: stasira vegnu... fora c'è scura....

a mari un c'è nuddu...

Circatilu vui a me figghiu, (a voce alta)

purtatilu ccà,

ccà aspettu!

Signuri

vi portu na cannila longa

di nterra o tettu: longa!

Giriu i chesi a pedi scàusi,

mi confessu tutti i jorna!

Ccà sugnu, mi viditi?

Vui siti u patruni du munnu.

Vui acchianati e scinniti du cielu! ...

Quannu u vurcanu adduma

vui astutati,

vui facìti a lava ciumi!

Ccà sugnu!

Mi viditi

Circati a me figghiu,

purtatimillu vivu,

vivu,

ccà, vivu!

 

Il padre, rientrando e buttando per terra gli attrezzi di pesca

Né vivu e né mortu,

né ncelu e né nterra:

i cani arraggiati su manciaru!

 

Sciliratu! (con foga)

Arma addannata!

Vivu è me figghiu!

U Signuri mu dissi,

iddu: (indica il quadro)

tu portu mbrazza: na matri!

Stende la tovaglia sulla tavola; la prepara; e poi, mentre sistema le sedie attorno alla tavola

Ccà, a capu tavula, s'assetta me figghiu.

Ccà u patri.

Ccà io, a matri: chidda ca su scippò da ventri,

da ventri, cu sti manu!

 

Tu dissi u Signuri? (incredulo)

Cu tia parrava?

 

Non parrava, a so vuci mi ntrunava nno cori.

 

Chi ti dicia? (come sopra)

 

Ti staiu purtannu u figghiu,

priparacci u manciari

Miraculu fu! (scattando)

Miraculu!

(Con più calma; quasi ragionando)

Té sti dinari,

(li prende in un cassetto e mentre glieli conta)

mi duna me figghiu;

io lavu,

iddu nesci du mari,

mi chiama: té té.

quannu siti vecchi

vi servinu sti dinari.

Tu non poi chiù lavari

e me patri non pò chiù piscari.

 

A mia non mi n'ha datu mai.

 

U sacciu, iddu mu dici:

non ci nni dari picciuli a me patri,

è mbriacuni

e si nni vivi vinu.

Nesci, va nna chiazza, accatta carni,

pisci, cannola, vinu:

tuttu u beni di Diu!

Festa granni stasira,

tutti i lumi addumu!

Esegue.

 

 

CALA LA TELA

 

© Edizioni P&M - Messina, 1986

Sommario Racconti

www.colapisci.it